Bảo hiểm Daiichi công trình xây dựng là gì ? Đối tượng tham gia ?

Bảo hiểm Daiichi công trình xây dựng là gì ? Đối tượng tham gia ?